Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Wsparcie i Samorozwój powstało z chęci dzielenia się wiedzą na temat profilaktyki zdrowotnej wspierającej świadome życie i samorozwój wśród szerokiego grona odbiorców oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami niepełnosprawnymi.
Nasza bezpłatna działalność jest możliwa dzięki pozyskiwaniu środków w ramach projektów, konkursów i grantów.

 


Jeśli chciałabyś/łbyś  nam pomóc w naszych działaniach zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu lub do wsparcia finansowego.

 

Stowarzyszenie Wsparcie i Samorozwój
60-247 Poznań, ul. Nehringa 6/6
NIP 7792467093
REGON 36767562400000
KRS 0000685113

Konto Bankowe
Raiffeisen Bank Polska S. A.
10175000120000000037939048


 Celami Stowarzyszenia są:
 1. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwoju kompetencji społecznych, emocjonalnych, poznawczych, artystycznych i sportowych.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia
 4. Propagowanie świadomego życia, w tym świadomego rodzicielstwa.
 5. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 6. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Podejmowanie działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 9. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy.
 10. Świadczenie kompleksowej pomocy osobom potrzebującym, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 11. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 12. Przeciwdziałanie przemocy oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy lub innych traumatycznych wydarzeń.
 13. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz współdziałanie w procesie ich leczenia, rehabilitacji i terapii, a także pomoc w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 14. Wspieranie aktywności sportowej, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez zwiększanie aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.
 15. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 16. Prowadzenie działalności edukacyjnej, sportowej i terapeutycznej na rzecz osób starszych.
 17. Inicjowanie i wdrażanie innowacji społecznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Inicjowanie, organizowanie i promowanie przedsięwzięć i projektów w zakresie celów Stowarzyszenia.
 2. Pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele Stowarzyszenia i ich propagowanie.
 3. Organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń, warsztatów, zajęć, staży, praktyk i udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Prowadzenie poradnictwa w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
 5. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.
 6. Wspomaganie leczenia chorób o podłożu psychosomatycznym, zaburzeń i dysfunkcji.
 7. Prowadzenie terapii na rzecz ofiar przemocy oraz sprawców przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pomoc w powrocie do normalnego, bezpiecznego życia w społeczeństwie.
 8. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec ofiar wszelkich przemocy i innych traumatycznych zdarzeń.
 9. Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 10. Podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei kształcenia przez całe życie.
 11. Promowanie i organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
 12. Współpracę ze szkołami, ośrodkami naukowymi, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.